گروه فلسفه ومنطق رامیان

آموزشی وخبری

محرم به همراه 2عکس...
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۴ آذر۱۳۸۹ساعت 10  توسط سرگروه  | 

2

دبيران» به ترتيب اولويت عبارت است از:

عامل اول: بي توجهي مؤلفين به استفاده از رنگ، طرح، شكل در كتابها.                وزن:24

عامل دوم: هدايت دانش آموزان بي علاقه به رشته ي علوم انساني.                     وزن: 23

عامل سوم: عدم برگزاري دوره هاي ضمن خدمت كافي براي اين درس.               وزن: 22

عامل چهارم: نبودن كتابهاي راهنماي معلم مبتني بر شيوه هاي نوين تدريس.                 وزن: 21

عامل پنجم: عدم برگزاري انجمن هاي علمي در اين درس.                                       وزن: 21

عامل ششم: عدم شركت دبيران حق التدريس در كلاسهاي ضمن خدمت.            وزن: 21

عامل هفتم: عدم دقت بعضي از مديران مدارس در برنامه ريزي هفتگي اين درس.   وزن: 21

عامل هشتم: استفاده اكثر همكاران از روش غير فعال در تدريس.                      وزن: 21

عامل نهم: نبودن پيش نياز در اين درس در پايه ي دوم.                                 وزن: 20

عامل دهم: عدم استفاده از وسايل كمك آموزشي دركلاس.                                       وزن: 20

عامل يازدهم: عدم مطالعه اين درس در منزل توسط دانش آموز.                       وزن: 20

عامل دوازدهم: برگزاز نمودن امتحانات هم زمان هر دو كتاب.                           وزن: 20

عامل سيزدهم: عدم وجود تمرين در كتاب فلسفه.                                       وزن: 20

بحث درنتایج

این پژوهش به «شناسایی علل وعوامل افت تحصیلی درس فلسفه ومنطق از دیدگاه دانش آموزان پایه ی سوم رشته ی ادبیات وعلوم انسانی و دبیران این درس پرداخت و عوامل مهم را برشمرده است.

برگزاری امتحان دو کتاب فلسفه و منطق دریک جلسه ی آزمون سبب شده است که دانش آموزان به هنگام آزمون با حجم زیاد و با دو گونه مطالب کاملاً متفاوت وجداگانه مواجه شوند. در نتیجه دانش آموزان در به حافظه سپردن مطالب این دو کتاب، با مشکل روبه رو شده و به نمره ي کمتری، دست می يابند. در حالی که در گذشته فلسفه و منطق سال سوم که دو کتاب مستقل وجداگانه هستند در امتحانات آزمون های جداگانه ای نیز داشتند، ولی در نظام سالی- واحدی، این دو، یک ماده ی درسی واحد تعریف شده اند. لذا آزمون آنها به طور همزمان ودر یک برگه انجام می شود.ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۷ آذر۱۳۸۹ساعت 16  توسط سرگروه  | 

گروه آموزشی فلسفه و منطق استان خوزستان1

فهرست مطالب                                 

مقدمه

پيشينه تحقيق

سؤالات پژوهش

روش تحقيق

ابزار گردآوري اطلاعات

پايايي پرسشنامه

روايي پرسشنامه

روشهاي تجزيه و تحليل آماري

يافته هاي پژوهش

بحث در نتايج

محدوديتهاي تحقيق

پيشنهادات

منابع

 

مقدمه

 

افت تحصيلي و مردودی، شاید یکی از قدیمی ترین و شناخته شده ترین مسائل آموزشی باشد و با این حال به عنوان یک مسئله جدی هنوز مطرح است. شکست و رد شدن در امتحانات هنوز برای دانش آموزان مصیبتی به شمار  می رود  و این در حالی است که در هیچ کشوری تا کنون راه حل تضمین شده ای را برای مسأله افت، ترک تحصیل، مردودی و ... نیافته است.

نظام آموزشی کشور ما نیز همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه یا توسعه یافته با مسأله افت تحصیلی روبروست. افت تحصیلی موجب به هدر رفتن منابع مالی و انسانی فراوانی می شود و بهبود کارایی نظام های آموزشی تا حد زیادی به جلوگیری از اتلاف یا کاهش افت تحصیلی بستگی دارد. خسارات ناشی از شکست تحصیلی، مطالعه جامع و پیگیرانه وضعیت آموزشی و تحصیلی دانش آموزان را می طلبد تا با شناخت عوامل احتمالی ایجاد کننده افت، راه موفقیت بیشتر دانش آموزان هموار گردد.

در همین راستا و با توجه به اهمیت موضوع، تحقیقات بی شماری در خصوصافت تحصیلی توسط متخصصین تعلیم و تربیت و دانشجویان علوم تربیتی در داخل و خارج از کشور انجام شده و عوامل بسیاری که در ایجاد این پدیده نقش دارند شناسایی شده است. با توجه به نتایج تحقیقات، علل و عوامل ایجاد افت تحصیلی را می توان به سه دسته زیر تقسیم کرد: 

الف) عوامل شخصی یا فردی

ب) عوامل درونی نظام آموزشی

ج) عوامل بیرونی

وسعت آماری افت تحصیلی در منطقه بندر امام خمینی و بخصوص در درس فلسفه و منطق و کمبود مطالعات عمیق برای ریشه یابی و مبارزه با این مسئله، پژوهشگران را بر آن داشت تا علـلو عوامـل اصلی افت تحصیلی در درس فلسفـه و منطق پایـه ی سـوم رشته ادبیات و علوم انسانی را از دیدگاه دبیران این درس و دانش آموزان بررسی نموده و راههای عملی در رابطه با جلوگیری از این معضل را ارائه نمایند.


ادامه مطلب فراموش نشه


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۷ آذر۱۳۸۹ساعت 16  توسط سرگروه  | 

باسمه تعالی

سؤالات درس فلسفه پیش دانشگاهی

تهیه و تنظیم: گروه الهیات و فلسفه و منطق شهرستان دهاقان

 

سال تحصیلی 88-87

مدت امتحان: 80 دقیقه

تاریخ امتحان:

نام طراح: صدری

ردیف

شرح سؤالات

بارم

1

صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید.

الف: راجر بیکن از نظر فلسفی از ابن هیثم تأثیر پذیرفت.

ب: ابن رشد در کتاب تهافت الفلاسفه به دفاع از فلسفه و نفی آرای غزالی همت گماشت.

ج: مسأله اصالت وجود را نخستین بار میرداماد مطرح کرد.

د: صدرالمتآلّهین انکار حرکت جوهری و ترس از گم شدن متحرک را از آثار عقیده به اصالت ماهیت می داند.

1

2

گزینه ی صحیح را علامت بزنید.

ـ چه کسی کتاب شعر ارسطو را ترجمه کرد؟

الف) حنین بن اسحاق    ب) ابوبشر متی بن یونس      ج) کندی         د) فارابی

ـ نظریه ی ملاصدرا در باب ملاک نیازمندی معلول به علت چه نام دارد؟

الف) امکان فقری             ب) امکان ماهوی         ج) امکان ذاتی      د) امکان اشرف

 

5/0

3

جاهای خالی را با عبارت مناسب تکمیل نمائید.

الف: ارتباط و پیوستگی موجودات جهان در پرتو اصل .......................... و نظم و قانون حاکم بر جهان در پرتو اصل ................. است

ب: مکتب کلامی اشاعره در مقابل مکتب کلامی .............. پدید آمد.

ج: حکما حسن و قبح را مربوط به .............. می دانند و کلام را ................ می نامند.

 

25/1

4

موضوع کتاب های زیر چیست؟

الف: انصاف

 

ب: حکمه الاشراق

 

1

5

اصطلاحات زیر  را تعریف کنید

ـ رابطه ی امتناعی

 

ـ حادث

 

ـ فلسفه ی عملی

 

 

5/1

 

 

به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

2

6

7

8

9

ابن سینا منشا کرامت ها و معجزات را چه می داند؟

منظور سهروردی از مغرب کامل و مغرب وسطی چیست؟

مطابق نظر ملاصدرا سفر بالحق فی الحق شامل چه مباحثی می شود؟

عبارت «فلسفه ی اسلامی هیچ گاه قومی و محلی نبوده و خود را به جامعه ی خاصی متعلق ندانسته است» مربوط به کدام یک از ویژگی های سنت فلسفی است؟

 

 

به سوالات زیر پاسخ کامل دهید

 

10

مقصود فلاسفه از فطرت اول و ثانی چیست؟

 

 

1

11

اصل واقعیت مستقل از ذهن را توضیح دهید.

 

1

12

در بحث وجوب علّی و معلولی دو فرضی را که قابل تصور است بیان نمائید.

 

 

1

13

چرا در تاریخ فلسفه ی اسلامی لقب معلم ثانی به فارابی اختصاص یافت؟

 

 

1

14

چه تفاوتی میان مراتب هستی از نظر مشائین و سلسه مراتب انوار در فلسفه اشراقی سهروردی وجود دارد؟

 

 

 

1

15

کدام نظریه از مبانی حکمت متعالیه وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت خوانده می شود، توضیح دهید.

 

 

 

25/1

16

نظر مرحوم علامه طباطبائی در مورد ارتباط هست ها و بایدها، در رد نظریه ی دیوید هیوم را بنویسید.

 

 

5/1

 موفق باشید                                                                                             جمع:     15

 

تهیه شده در

گروه الهیات و فلسفه و منطق

+ نوشته شده در  یکشنبه ۷ آذر۱۳۸۹ساعت 15  توسط سرگروه  | 

مقاله های فلسفه و منطق

گروه آموزشی فلسفه و منطق استان خوزستان

معنی واژه های دشوار کتاب منطق سال سوم _ غلام‌رضا طحان‌نژاد

به نام خداوند جان ‌آفرين               حكيم سخن در زبان آفرين


مقدمه:
هر كدام از درس‌هاي كتاب منطق سوم ادبيات و علوم انساني داراي كلمات غامض و پيچيده و كلمات مبهم و مشكلي است، و همين امر موجب شده است كه شدت علاقه دانش‌آموزان به اين درس پر ارزش به طرز چشم‌گيري كاسته شده، و از طرفي موجب افت تحصيلي در اين درس پربها را فراهم مي‌آورد. و از طرف ديگر همكاران عزيز و محترم فلسفه و منطق اشراف كامل دارند كه منطق كليد فهم و درك، مطالب فلسفه است. از اين رو تصميم گرفتم كه تا جايي كه امكان دارد و در حد فكر و تجربه‌ام در اين چند سال تدريس اين كتاب مي‌باشد، اين كلمات را به معاني ساده‌تري در حد فهم دانش‌آموزان اين پايه تبديل نمايم، يادآوري اين نكته ضروري است كه اين كار خالي از عيب و نقص نيست، و نظر همكاران و تجربه آنان در اين مورد مفيد و متين است. در انتها آرزوي سلامت و موفقيت كليه همكاران گروه فلسفه و منطق را خواستارم


به ادامه مطلب بروید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۷ آذر۱۳۸۹ساعت 15  توسط سرگروه  | 

سوالات فلسفه پیش دانشگاهی خرداد 89

 

باسمه تعالی

نام...........................................................                    وزارت آموزش و پرورش

نام خانوادگی..........................................                 سازمان آموزش و پرورش استان گلستان

نام پدر.................................................                  مدیریت آموزش و پرورش شهرستان رامیان                 تاریخ..............................

نام آموزشگاه.....................................                   نام درس فلسفه پیش دانشگاهی                                     مدت امتحان...................

 

                                                                  

ر یف

سؤا لات

نمره

1

گزینه صحیح را انتخاب کنید .

الف )ابن سینا لقب « فاضل المتأخرین » را به چه کسی داد ؟

قطب الدین رازی                   ابن ناعمه                             افرودیسی                              ابو بشر متّی                   

ب) می توان او را مهم ترین فیلسوف سیاسی اسلام دانست .

 ابن سینا                                      فارابی                                    غزالی                                          صدر المتأ لهین

ج) کدام اثر ابن سینا خلاصه ای از حکمت و آخرین دید گاه های فلسفی اوست ؟

شفا                                                  انصاف                    اشارات وتنبیهات                                     دانش نامه علایی

د) ما بعد الطبیعه مباحث خود را در ضمن چه مفاهیمی تبیین می کند ؟

وجوب و امکان                 حادث و قدیم                   جوهر و عرض                                      همه مواردصحیح است

 به ادامه ی مطلب بروید

1

 

 

 

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۳ اردیبهشت۱۳۸۹ساعت 20  توسط سرگروه  | 

پیش بینی سوالات امتحان نهایی فلسفه منطق خرداد 89

بسمه تعالی

 

سؤ الات امتحان نهایی درس :            فلسفه و منطق

رشته: ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت شروع :           صبح

مدت امتحان :90 دقیقه

سال سوم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان :   / 3 / 1389

 دانش آموزان وداوطلبان آزاد سراسر کشور در خرداد ماه 1389

اداره کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی

                                                                  فلسفه

ر یف

سؤا لات

نمره

1

گزینه صحیح را انتخاب کنید .

الف ) اولین کسی بود که خود را فیلوسوفوس نامید .

فیثاغورث                                      ارسطو                                 افلاطون                                 سقراط

ب) حکومت را حق طبقه پرولتاریا یعنی طبقه کارگر می دانند.

اسلام                                           مارکسیسم                         جامعه شناسان غربی                حکومت دیکتاتوری           

ج) کدام فیلسوف معتقد است که ثروت فضیلت به بار نمی آورد .

افلاطون                                        ارسطو                                 سقراط                                     ابن سینا

د) آن چیزی که جنس هر  موجودی را تشکیل می دهد کدام علت است ؟

صوری                                         فاعلی                                    غایی                                       مادی

ه) جوجه نسبت به تخم مرغ ……و نسبت به مرغ ….. است .

صورت – ماده                            صورت –صورت                      ماده –ماده                            ماده –صورت

25/1

 

 

 

 

 

برای دیدن بقیه به ادامه ی مطلب بروید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۳ اردیبهشت۱۳۸۹ساعت 20  توسط سرگروه  | 

نشست های دانش آموزی

بسمه تعالی

نشست های دانش آموزی

یک قسمت از نشست های دانش آموزی خود را به توسعه مهارت های تحقیقاتی دانش آموزان اختصاص دادم و چون اکثریت قریب به اتفاق دانش آموزان با نحوه نوشتن یک تحقیق و پژوهش استاندارد آشنایی نداشتند کار کمی دشواری بود و هم این که مقالات آنها را به فراخوان های ارسالی از طرف پژوهش سرای دانش آموزی اختصاص داده بودم باید طبق خواسته داوران عمل می کردند تا از فرم امتیاز بندی بالا تری رتبه را کسب نمایند .

در این راستا تلاش بسیار نمودم و پنج کلاس را قبول نمودم تا در این زمینه آنها را راهنمایی نمایم .طبق فرم داوری که از طرف پژوهش سرا در اختیار ما گذاسته شده بود و با اطلاعات ناقصی که داشتم مطالب را با تمام جزئیات برای دانش آموزان توضیح دادم که در صفحه عنوان دقیقاً چه مطالبی باید ذکر شود و بعد در تحقیق بسم الله الرحمن الرحیم گذاشته شود و فهرست مطالب با چه جزئیاتی نوشته شود و تقدیر و تشکر را باچه عناوینی شروع کنند و از چه کسانی تشکر کنند و در چکیده چه مطالبی نوشته شود وساختار تحقیق را توضیح دادم که  در مقدمه که صفحه اول مقاله محسوب می شود چگونه مطالب را کنار هم بچینند و به بیان موضوع و اهداف و ضرورت ها و طرح بیان مسئله و  پیشینه تحقیق و فرضیه ها و متغیر ها و سازماندهی و مدت اجرا پرداخته شود و چون درباره هیچ یک از این قسمت ها آشنایی نداشتند این بخش را در یک جلسه توضیح دادم و با عنوان کردن نمونه جملاتی انها را یاری رساندم . و بخش دوم تحقیق که متن تحقیق آنها بود به مباحثی که باید در این زمینه رعایت می شد مانند نحوه نوشتن پاورقی ها و سادگی مطالب و غنای مطالب ارائه شده و رعایت نکات دستوری و ویرایش و هماهنگی مطالب با هم و ... را متذکر شدم و در جلسه بعد بخش آخر تحقیق یعنی نحوه نوشتن پیشنهادات و راه کارها که به چه کسانی و چه پیشنهاداتی باید به آنها داده شود پرداختم و چگونگی نوشتن نتایج و یافته ها و ذکر موانع و محدو دیت هایی که در مسیر تحقیق گریبان گیر آنها بود را گفتم و چگونگی نوشتن واژه ها و اصطلاحات و چگونگی استفاده از فرهنگ لغت را یاد آور شدم و در آخر نحوه نوشتن منابع و مآخذ کتب و مجلات و ماهنامه ها و مقالات و روز نامه ها و اینترنت را یاد دادم  و یک هفته را برای رفع اشکال تحقیق آنها پرداختم و بعد برای تایپ فرستادند و بروشوری که تهیه دیده بودم و یک نمونه از تحقیقات خودم را در اختیار آنها گذاشتم تا در مواقع نیاز از آنها استفاده کنند .امید وارم که در این زمینه موفق شوند.

+ نوشته شده در  جمعه ۳ اردیبهشت۱۳۸۹ساعت 20  توسط سرگروه  | 

صورت جلسه نشست های دانش آموزی

بسمه تعالی

صورت جلسه نشست های دانش آموزی

بحث نشست های دانش آموزی از جمله مباحثی است که در آن دانش آموزان با فراغ دل و بدون دغدغه در  جمع صمیمی و دوستانه مباحث و مشکلات و درد دل های خود بیان می کنند.

در نشست های دانش آموزی که هم در کلاس های درس خودم و هم با دانش آموزان دیگر مدارس طی باز دید های به عمل آمده به نقد و بررسی کتاب جدید التألیف منطق پرداخته شد بشتر آنها از منطق جدید راضی بودند وآن را کتاب دشواری معرفی نمی کردند و با سابقه ذهنی که از دانش آموزان سال های پیش داشتند عنوان می کردند که مطالب آن چندان هم دشوار نیست و فقط در بعضی از مباحث مانند درس هشتم و قسمت هایی که به صورت مستطیل آبی که علایم مثبت و منفی و فلش ها وجود داشت ابراز نگرانی می کردند و دلیل آن هم این بود که با مباحث دیگر اشتباه می شد ولی در کل از کتاب راضی بودند .

 در نشست هایی که در درس فلسفه سوم انسانی برگزار شد بیشتر آنها دوست داشتند که کتاب از حالت یک نواختی و بدون تصاویر بودن در بیاید در باره زندگی نامه آنها بیشتر بحث شود و از قسمت سقراط خیلی راضی بودند و آن را جذاب قلمداد می کردند و عنوان می کردند که اگر قسمت افلاطون و سقراط هم مانند سقراط بود خیلی بهتر بود و از قسمت های اولیه کتاب شکایت داشتند و بخش اول و دوم کتاب را نمی پسندیدند و دوستدار فیلسوفان مسلمان بودند و می خواستند هر چه زود تر با آنها آشنا شوند .و برای خودشان برنامه ریزی می کردند که بخش هایی از کتاب را به صورت نمایش در کلاس اجرا کنند و مطالبی را به صورت پاور پوینت درست کنند و جاهای مهم را نکته گذاری نما یند و از روش تدر یس پرسش و پاسخ که آنها را در حین درس درگیر نمایند خیلی استقبال می کردند و به دبیران این پیشنهاد را می دادند واز طرف دیگر از تعداد ز یاد دانش آموزان در کلاس شکایت داشتند و از سر و صدایی که به علت جمعیت زیاد به وجود می آمد گله داشتند و مانع تمر کز خودشان یاد می کردند .

در نشست هایی که برای درس فلسفه پیش دانشگاهی داشتیم از وقت کم آن مخصوصاً اگر چهار ساعت پشت سر هم در یک جلسه داشتند شکایت می کردند زیرا تعداد صفحاتی که تدریس می شد زیاد بود و برای آنها مشکلاتی را به وجود می آورد و از قسمت های زندگی نامه ها و آثار فلاسفه بسیار خوششان می آمو و از مباحثی که سنگین بود و از جمله بندی هایی که درک آنها مشکل بود گله داشتند و مخصوصاً قسمت های اوایل کتاب برایشان سخت بود ولی در کل از کتاب راضی بودند و خواتار تغییراتی در کتاب بود ند.

+ نوشته شده در  جمعه ۳ اردیبهشت۱۳۸۹ساعت 20  توسط سرگروه  | 

نمونه سؤا لات « کوتاه پاسخ ، باز پاسخ ، تستی » کتاب منطق سوم انسانی

بسمه تعالی                     نمونه سؤا لات « کوتاه پاسخ ، باز پاسخ ، تستی » کتاب منطق سوم انسانی

 (سؤ الات کوتاه پاسخ )

1)    ملاک برتری انسان به سایر موجودات چیست ؟

2)    هدف از منطق چیست ؟

3)    مهم ترین وصف مفا هیم ذاتی چیست ؟

4)    مفهومی را که از جنس و فصل تشکیل می شود چه می گویند ؟

5)    تعریف را بخوانید ومعرَف را پیدا کنید و نوع تعریف را مشخص کنید .« شکل سه ضلعی »

6)    اجزای قضیه شرطی را بنویسید .

7)    مهم ترین قضایای حملی محصوره را نام ببرید .

8)    نقیض قضیه را بنویسید .« بعضی پرندگان تخم گذارند »

9)    عالی ترین شکل استدلال و تنها راه مستقیم برای رسیدن به یقین است .

برای خواندن بقیه ی مطلب به ادامه ی مطلب بروید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۳ اردیبهشت۱۳۸۹ساعت 20  توسط سرگروه  | 

مطالب قدیمی‌تر